Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 280


 

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ottamalle luottolimiitille

 

Khall 23.01.2023 § 280  

595/02.05.07/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

 Kuortaneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2022 § 71 päättänyt kunnan osallistuvan omalla osuudellaan valmisteilla olevan uintikeskuksen suunnittelukuluihin (jotka yhteensä kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston osalta noin 580.000 euroa), mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää hankkeelle valtionavustuksen. Kuortaneen Uintikeskus Oy (joka kunnan 19,9 %:sti ja Urheiluopiston 80,1 %:sti omistama) on valinnut uintikeskuksen varsinaisen suunnitteluvaiheen suunnittelijan. Yhtiö on pyytänyt tarjouksia suunnittelun rahoitukselle. Yhtiön hallitus esittää, että Kuortaneen kunta myöntäisi omavelkaisen takauksen (sisältäen lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskulut ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Nordea Bank Oyj:n yhtiölle myöntämälle luottolimiitille:

 

 - Luoton määrä 1.000.000,00 euroa.

 - Luottomuoto määräaikainen shekkitili.

 - Limiitin voimassaolo 31.12.2023 saakka.

 

 Luottolimiitin kulloinkin käytössä olevasta määrästä perittävä korko on Euribor 3 kk + 0,65 % sekä limiittikorko 0,25 % luottolimiitin määrästä. Limiitin käytetystä määrästä perittävä luottokorko veloitetaan kuukausittain. Limiittikorko peritään etukäteen kolmen (3) kuukauden välein. Euribor-koron katsotaan aina olevan vähintään nolla (0,00) %.

 

 Vastavakuutena Kuortaneen Uintikeskus Oy esittää Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen haettavat kiinnitykset pääomaltaan 1.000.000 euroa. Kiinnitykset tulevat yhteiseksi vakuudeksi takaajille Kuortaneen kunnalle ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiölle yhtäläisin oikeuksin.

 

 Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kuntalain mukaan takaus ja muu vakuus voidaan myöntää myös liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, lain esittävän taiteen edistämisestä tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Lisäksi takaus tai muu vakuus voidaan myöntää, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan, yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Takausta myönnettäessä tulee ottaa huomioon myös EU:n valtiontukisäännöt.

 

 Kyseisen luoton takaaminen on tarkoitus toteuttaa molempien osapuolten yhteisvastuullisella takauksella, joka tuo rahoitukselle korkohyötyä. Kyseinen uintikeskuksen hanke liittyy kunnan liikuntalain mukaisten tehtävien edistämiseen, sillä keskuksen avulla kunta esimerkiksi rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkaa sekä järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Uintikeskus palvelee kuntalaisia uimahallina. Uimahallin oleminen Kuortaneella jatkossakin nähdään tärkeäksi muun muassa sen terveyttä ja hyvinvointia sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia edistävän vaikutuksensa johdosta. Lisäksi uimahallilla on esimerkiksi kunnan liikuntapaikkakunta-imagoa ylläpitävä ja vahvistava merkitys, joka nähdään tärkeäksi kunnan elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja markkinoinnin kannalta. Kunnanvaltuuston 13.6.2022 § 121 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti uintikeskuksen rakentuminen mahdollistaa kuortanelaisille peruskouluikäisille ja sitä nuoremmille uintikeskuksen asiakkaille (yhtiön käyttökatteesta riippuen kunnan yhtiölle maksaman korvauksen kautta) keskuksen ilmaiskäytön yhteensä 20 vuoden ajaksi.

 

 Kuntalain selitysteoksessa (Harjula-Prättälä 2019: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat) käsitellään kunnan takaukseen liittyviä asioita. Teoksen mukaan kunnan on toimenpiteitä harkitessaan otettava huomioon kunnan toiminnan vaikutukset markkinoilla tapahtuvaan kilpailuun, jota kilpailu- ja kuluttajavirasto toimivaltansa puitteissa valvoo.

 

 Selitysteoksen mukaan (Euroopan) komissio on antanut tiedonannon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina. Tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:

 

 Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti, takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä ja takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

 

 EU-tiedonannossa todetaan, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

 

 Kyseiseen takaukseen ei arvioida sisältyvän kiellettyä valtiontukea johtuen seuraavista seikoista:

 

 1) Opetus- ja kulttuuriministeriö ei rahoita puhtaasti markkinallisia hankkeita

 2) Ei ole nähtävissä, että kukaan yksityinen toimija lähtisi rakentamaan uimahallia ja toimimaan kyseisten palvelujen vaihtoehtoisena tarjoajana

 3) Valtiontukisääntelyssä liikuntalakiin liittyvät asiat muodostavat jossain määrin oman kokonaisuutensa.

 

 On myös huomioitava, että edellä mainitun selitysteoksen mukaan (juontuen kuntalain 126 §:stä) kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla järjestäessään lain nojalla omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja. Lisäksi todetaan, ettei kilpailutilannetta voi syntyä järjestämislupaa edellyttävän opetuksen järjestämisessä. Kuortaneella sijaitsee urheilulukio, jolle valtio on antanut urheilun erityisen koulutustehtävän sekä sitä koskevan järjestämisluvan. Urheilulukiolle uimahalli on tärkeä tukipalvelu liittyen opiskeluun. Nykyinen Urheiluopiston alueella sijaitseva uimahalli on käyttöikänsä päässä. Mikäli uintikeskus ei toteutuisi, tulisi uimahallin tukipalvelut urheilulukiolle kuitenkin järjestää tavalla tai toisella. 

 

 

 Edellä olevien näkökohtien perusteella takauksesta ei tarvitse periä takausprovisiota.

 

 Takaukseen ei katsota sisältyvän kunnan kannalta merkittävää riskiä, sillä niin Urheiluopisto kuin kunta ovat omassa vuoden 2023 taloussuunnittelussaan huomioineet Kuortaneen Uintikeskus Oy:n SVOP-rahoittamisen (kunnan osalta, mikäli hankkeelle myönnetään valtionavustus). On siis nähtävissä, että yhtiön rahoitus omistajan / omistajien toimesta on turvattu ja yhtiöllä on kyky hoitaa otettavasta luotosta johtuvat velvoitteet. Valtion liikuntaneuvosto puoltaa hankkeelle valtionavustuksen myöntämistä, samoin hanke on jo sisällytetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023-2026.  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille
2) päättää, että takaus koskee lainan pääomaa, korkoa, mahdollisia viivästyskuluja ja perimiskuluja sekä muita lainan liitännäiskuluja
3) hyväksyy takauksen vastavakuudeksi kiinnitykset Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen pääomaltaan 1.000.000 euroa.

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä täydennyksellä korjattuna niin, että päätösehdotuksen kohta yksi kuuluu seuraavasti:

1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille suunnittelua varten.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

 

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa.

 

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645