Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 282 

Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisten yhdyspintoja koskevien sopimusten hyväksyminen

 

Khall 23.01.2023 § 282  

583/00.01.01.02/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki 

 

 Hyvinvointialue ja kunta ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita. Sosiaali- ja -terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

 

 Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Hyvinvointialueen ja kuntien välisestä yhteistyövelvoitteesta on säädetty mm. seuraavasti:

 

-          Laki hyvinvointialueesta § 14: Hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvottelussa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä yhteistoimintarakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.

-          Laki sosiaali- ja terveyshuollon järjestämiseksi § 6: Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan

-          Laki sosiaali- ja terveyshuollon järjestämiseksi § 7: Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan.

-          Laki sosiaali- ja terveyshuollon järjestämiseksi § 10: Hyvinvointialueen on osaltaan yhteen sovitettava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujaan kunnallisten ja valtion palvelujen kanssa. Hyvinvointialueen on myös edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujensa yhteensovittamista muiden toimijoiden palvelujen kanssa.

-          Laki sosiaali- ja terveyshuollon järjestämiseksi § 50: Hyvinvointialueen on varauduttava ennakkoon tehtävillä valmiussuunnitelmilla sekä muilla toimenpiteillä yhteistyössä alueensa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueensa hyvinvointialueiden kanssa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

 

 Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua. Lainsäädännön lisäksi yhteistyön johtamisjärjestelmästä sovittaessa tulee kiinnittää huomiota yhteiseen tilannekuvaan ja tietopohjaan, yhteisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan, määriteltyihin työnjakoihin ja vastuisiin sekä yhteistyön toimintamalleihin sekä foorumeihin.

 

 Yhteistyössä on kiinnitettävä huomiota myös alueiden ja kuntien erilaisuuteen sekä asiakkaisiin, jotta heidän palvelujen jatkuvuus varmistetaan yhdyspintatoiminnoissa. Lisäksi tulee varmistaa, ettei uudistus vaaranna jo toimivia ja vakiintuneita yhteistyömalleja ja toimintatapoja, vaan niitä voitaisiin toteuttaa myös järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen.

 

 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien ja kuntayhtymien kesken on käynnistetty alueelliset yhdyspintaneuvottelut kesäkuussa. Neuvotteluja on jatkettu syksyllä 2022. Neuvotteluissa on priorisoitu ensisijaisesti neuvoteltaviksi toiminnoiksi asiat, joista tulee sopia häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi vuoden 2022 - 2023 vaihteessa. Yhteistyösopimuksen lisäksi kuntien kanssa on neuvoteltu erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevasta sopimuksesta, työllisyyden hoitoa koskevasta sopimuksesta, henkilötietojen käsittelyä koskevasta liitteestä sekä tietoturvallisuusliitteestä.

 

Neuvottelujen lisäksi kunnat ovat voineet kommentoida edellä mainittuja sopimusasiakirjoja 7.-18.11.2022 välisen ajan, jonka jälkeen sopimusasiakirjoihin on tehty tarvittavat kuntakohtaiset muutokset. Tavoitteena on, että kunnat hyväksyisivät osaltaan yhteistyösopimuksen ja liitteenä olevat toimintakohtaiset sopimukset joulukuun 2022 aikana. Muita yhdyspintatoimintoihin liittyviä toimintakohtaisia neuvotteluja on tarkoitus jatkaa vuoden 2023 aikana.

 

Edellä mainittuja aihepiirejä koskevista sopimuksista on järjestetty Kuortaneen kunnan ja hyvinvointialueen välillä neuvottelu 13.1.2023, jonka jälkeen sopimusluonnoksiin on tehty neuvottelun perusteella tarpeellisiksi nähtyjä muutoksia. Päivitetyt sopimusluonnokset tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäviksi tai tiedoksi merkittäviksi.

 

Kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan sivistystoimiala vastaa perusopetuslain 48 §:n mukaisista koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joten erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva sopimus on perusteltua hyväksyä sivistyslautakunnassa.

 

 

Liitteet Sopimusluonnos nro 1 - Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

 Sopimusluonnos nro 2 - Sopimus Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta

 Sopimusluonnos nro 3 - Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työllisyyden hoitoa koskeva sopimus

 Luonnos - Henkilötietojen yleiset ehdot -liite

 Luonnos - Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoturvaliite

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 1:n Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimukseksi yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi
2) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sopimusluonnos nro 2:n (Sopimus Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta) ja toteaa sivistyslautakunnan päättävän sen hyväksymisestä
3) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 3:n Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työllisyyden hoitoa koskevaksi sopimukseksi
4) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Henkilötietojen yleiset ehdot -liitteeksi
5) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoturvaliitteeksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645

 Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, 040 505 7804

 Elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi, aapo.petajaniemi@kuortane.fi, 040 505 7802