Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 50


 

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen taloustilanne

 

Khall 25.03.2024 § 50  

201/02.05.01.02/2024  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

 Kunnan tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen (KOY Kuortaneen Asunnot) taloustilanne on haasteellinen. Yhtiön esille tuoman mukaan sen käteisvarat on lopussa ja yhtiöllä on maksuja rästissä kunnalle (esimerkiksi vesilaskuja). Vuonna 2022 toteutettu Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen (KOY Kuortaneen Vuokratalot) ja Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan (KOY Kuortaneen Koulumaja) sulautuminen sekä kunnan kiinteistöjen siirto yhtiölle ovat aiheuttaneet kuluja, joita ei ole ollut talousarviossa mukana (koskien esimerkiksi varainsiirtoveron maksamista). Suurimpia syitä käteisvarojen vähenemiseen on ollut korkojen nousu vuoden 2023 aikana. Yhtiön lainojen vuosilyhennykset ovat myös tällä hetkellä määrältään suurimmillaan.

 

 Yhtiön tekemiä sopeuttamistoimenpiteitä ovat viime vuosina olleet kolmen kiinteistön ja yhden asunto-osakkeen myynti, KOY Kuortaneen Koulumajan sulauttaminen KOY Kuortaneen Vuokrataloihin, tyhjien vuokrahuoneistojen muuttaminen opiskelijoiden asuntokäyttöön sekä vuokrien nostaminen 1.1.2024 lähtien.

 

 Yhtiö on tuonut esille, ettei sillä taloudellisesta tilanteestaan johtuen ole tällä hetkellä mahdollista investoida opiskelijoiden majoituspaikkoihin. Asuntoja opiskelijoille kuitenkin tarvitaan lisää viimeistään syksyllä 2025, kun lukion laajentuminen ja sen mukainen opiskelijamäärän lisäys toteutuu.

 

 KOY Kuortaneen Asuntojen hallitus on päättänyt, että yhtiö pyytää kunnalta yhden vuoden lainanlyhennysten määrää vastaavaa summaa pääomittamiseen (382 000,00€). Lisäksi yhtiö pyytää, ettei kunta perisi avoinna olevista laskuista viivästyskorkoa. Kunnan näkökulmasta pääomittamisen tarvetta ja mahdollisuuksia on syytä arvioida kuitenkin vasta kun yhtiön taloustilannetta ja kehittämismahdollisuuksia on selvitetty tarkemmin.

 

 Yhtiön tämänhetkistä tilannetta on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa 11.3.2024. Iltakoulukäsittelyn ja sen jälkeen käytyjen keskustelujen myötä on nähty tärkeäksi, että KOY Kuortaneen Asuntojen taloustilannetta koskien tehtäisiin ulkopuolinen konsulttiselvitys. Selvityksen tulisi samalla sisältää sen läpikäyminen, millä keinoin yhtiö kykenisi parhaiten lisäämään / uudistamaan opiskelija- ja muita vuokra-asuntoja. Selvityksen tulisi sisältää pitkäjänteinen suunnitelma yhtiön taloustilanteen vakauttamiseksi ja kunnan asuntotilanteen kehittämiseksi. Tätä tukee myös kunnanhallituksen 4.9.2023 § 424 KOY Kuortaneen Asunnoille antama omistajaohjaus kehittämisprojektista kunnan kanssa vuokra-asuntojen lisäämiseksi ja nykyisen asuntokannan tarpeen mukaiseksi uudistamiseksi. Jatkon kannalta esille nousevia kysymyksiä ovat esimerkiksi tällä hetkellä voimassa olevista, yhtiön vuokrankorotusmahdollisuuksiin vaikuttavista Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (Ara) rajoituksista luopumismahdollisuus tai onko yhtiön asuntojen kustannustehokkuus tarkasteltu riittävästi.

 

 Luonnollisesti myös nyt esitettävässä konsulttiselvityksessä kunnan olisi tärkeää olla tiiviisti mukana yhtenä osapuolena. Huomioiden kunnan tarve kehittää konsernin asuntojen vuokraustoimintaa ja KOY Kuortaneen Asuntojen tämänhetkinen haasteellinen taloustilanne, on perusteltua että kunta hankkii ja kustantaa selvityksen. Selvityksen kustannukset kuitenkin huomioidaan ainakin osittain mahdollisessa myöhemmin päätettävässä pääomittamisessa tai muussa tuessa. Kunnalla arvioidaan olevan mahdollisuus antaa yhtiölle tukea ainakin vähämerkityksisenä eli niin sanottuna de minimis -tukena maksimissaan 200.000 euroa kolmen vuoden ajanjakson aikana  (komission asetus (EU) N:o

 1407/2013, ns. de minimis -asetus) Tuki, joka nyt yhtiölle annetaan selvityksen ainakin osin kustantamisella, voidaankin katsoa tällaiseksi tueksi (oletuksella että kyseessä on valtiontuki).

 

 Selvityksen valmistuttua tulee sen sisältämistä suosituksista riippuen päätettäväksi kunnan mahdollinen taloudellinen tuki yhtiölle sen kehittämistoimenpiteitä varten. Tämänhetkisistä haasteista huolimatta yhtiön taloustilanteen ei arvioida olevan sellainen, että se itsessään muodostaisi esteen kunnan pääomittamiselle liittyen EU:n komission asetukseen (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108

 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus), jossa käsitellään tuen myöntämistä vaikeuksissa olevalle yritykselle (oletuksella että kyseessä on valtiontuki ja siihen sovelletaan ryhmäpoikkeusasetus-menettelyä).

 

 Yhtiön pyyntöön viivästyskorkojen perimättä jättämisestä voidaan sen taloustilanteesta ja asian kesken olemisesta johtuen suostua. On kuitenkin mahdolista, että kunta perii viivästyskorot myöhemmin takautuvasti.

 

 Yhtiön lähettämä kirje pääomittamista koskien on lähetetty kunnanhallitukselle oheismateriaalina.             

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) edellyttää KOY Kuortaneen Asunnoilta esittelytekstissä esille tuodun konsulttiselvityksen käynnistämistä yhdessä kunnan kanssa niin, että kunta kustantaa kyseisen selvityksen
2) edellyttää, että KOY Kuortaneen Asunnot selvittää Ara-rajoituksista luopumisen mahdollisuuden
3) päättää, että kunta pidättäytyy KOY Kuortaneen Asuntojen tällä hetkellä maksamatta olevien kunnan laskujen viivästyskorkojen perimisestä vähintään selvityksen valmistumiseen asti, kuitenkin varaumalla viivästyskorkojen mahdolliseen myöhemmin takautuvasti perintään
4) myöntää KOY Kuortaneen Asunnoille lykkäystä kunnan lainan ja siihen liittyvän koron lyhentämistä koskien puoleksi vuodeksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Susanna Ylikantola KiOy Kuortaneen Asuntojen hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen yhtiön hallituksen jäsenenä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksetekoon.

 

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645